Ubezpieczenie w szkole

Uczniowie szkół publicznych wszystkich szczebli posiadają ubezpieczenia w PZU. Na sam początek każdego roku szkolnego dokonują jednej odpłaty na ubezpieczenia za pomocą sekretariatu. Ubezpieczenia w szkole są podstawowe, bowiem na lekcji wychowania fizycznego może dojść do urazu. W kilku szkołach istnieją sekretariaty pielęgniarki, a jeśli już są, to pielęgniarka nie przebywa w nim od pierwszej do ostatniej lekcji, przez wszystkie dni szkolne. Pracownicy szkoły mają natomiast zabezpieczenie pracownicze, ubezpieczające ich w sytuacji uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku. Jeśli zajdzie taka sytuacja, to poszkodowanemu albo jego familii towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca właściwej wysokości odszkodowanie. Odszkodowania zwyczajowo pokrywają straty zaznane poprzez poszkodowanego, no i też korzyści, utracone w wyniku szkody. Nie może być takiej sytuacji, ażeby odszkodowanie było wyższe niż wartość wyrządzonych strat. Odszkodowanie może się niestety zniżyć, jeżeli pozostaną spełnione warunki zawarte w umowie.

Informacje zaczerpnięte z:

http://www.kusy.eu http://www.olszowski.eu http://www.prusinski.eu http://www.fabianski.eu http://www.karkoszka.eu